Všechny přihlášky a zaplacené startovné z roku 2020 byly automaticky převedeny ročníku 2021, pokud jste si nezažádali jinak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Všichni účastníci starší 18-ti let, se pochodu účastní na vlastní nebezpečí. Účastníci pochodu mladší 18-ti let se pochodu účastní pouze v doprovodu starší osoby a se svolením jejich zákonného zástupce.

- Kromě turistických holí jsou všechny předměty ovlivňující pochod zakázány.

- Účastník má možnost pochod kdykoli přerušit (např. ze zdravotních důvodů).

- Každý účastník bude vybaven kontrolní kartou s vlastním startovním číslem. Kartu předloží označené osobě na kontrolním stanovišti , která budou rozmístěna na trase. S rozmístěním kontrolních stranovišť bude účastník seznámen. Na kontrolním stanovišti osoba  označená jako pořadatel potvrdí průchod kontrolou na kontrolní kartu. Po absolvování pochodu tuto kartu odevzdá v cíli.

- Účastník je povinen dodržovat stanovenou trasu.

- Účastník je povinen se vybavit bezpečnostními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci za snížených světelných podmínek, a to buď reflexní vestou, nebo viditelným umístěním reflexních prvků na svůj oděv.

- Organizátor se zavazuje poskytnout nebo zajistit účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího zdravotního střediska. V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními prostředky. 

- Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů: Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích,  zejména zákaz dodržování zákazu kouření v lese a způsobování nadměrného hluku a znečišťování lesa odpadky. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zejména ustanovení týkajících se chodců. Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, zejména § 5, 7 a 8 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

- V případě porušení pravidel hrozí okamžitě vyloučení z účasti na pochodu, vyřazení ze seznamu účastníků pochodu a nemožnost kompenzace odměny.

- Organizátor pochodu není zodpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození věcí účastníka ani jeho zavazadel, včetně jejich obsahu.

- Vyplněním a následným odesláním registračního formuláře souhlasí registrovaná osoba s propozicemi a podmínkami pochodu.

Údaje odeslané v registraci slouží výhradně pro potřeby pořadatele, jejím odesláním vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním těchto údajů. 


UBYTOVÁNÍ


- Před a po závodu je možné využít možnost přespání na ploště letiště poblíž startu, kde bude postaven vojenský stan (spacák + karimatka).
 

PARKOVÁNÍ VOZIDEL


- Parkování vozidel bude zajištěno v prostorech startu.

 

VARIANTY POCHODU

Varianta pochodu na 78 km - S MEDAILÍ
Startovné pochodu - 600Kč.  V ceně je zahrnuto: pamětní odznak na stuze se stužkou, dekret o absolvování pochodu, balíček s občerstvením, teplé jídlo po ukončení pochodu.

Varianta pochodu na 78 km - JDU PODRUHÉ, POTŘETÍ
Startovné pochodu - 550Kč.  V ceně je zahrnuto: Dárkový předmět s logem pochodu, stužka s pořadovým číslem 2 (3), dekret o absolvování pochodu, balíček s občerstvením, teplé jídlo po ukončení pochodu.
Tato varianta je určena pro účastníky, kteří již absolvovali pochod a mají medaili z předchozích ročníků a o medaili již zájem nemají.

Varianta pochodu na 38 km
Startovné pochodu - 400Kč. V ceně je zahrnuto: Dárkový předmět s logem pochodu, dekret o absolvování pochodu, balíček s občerstvením, teplé jídlo po ukončení pochodu.

Varianta pochodu na 10 km
Startovné pochodu - 100Kč. Drobný dárek, balíček s občerstvením, teplé jídlo po ukončení pochodu.
 NÁROK NA OCENĚNÍ VZNIKÁ

- Řádnou registrací a zaplacením příspěvku na organizaci.

- Dodržením pravidel pochodu.

- Projitím trasy pochodu a všemi kontrolními stanovišti.

- Ceny budou vydány každému účastníkovi, který splnil podmínky nároku na ocenění dle zvolené varianty pochodu, po předložení kontrolní karty, ihned po absolvování pochodu. Účastníkovi, který pochod nedokončí nebo byl z účasti na pochodu vyloučen pořadatelem, pro jeho porušení organizačních pokynů k pochodu, nevzniká nárok na navrácení příspěvku na organizaci nebo udělení ocenění. Případné navrácení příspěvku nebo jeho části je možné jen do 30. 8. 2020 a to pouze po předchozí dohodě s organizátorem. Příspěvek na organizaci bude účastníkům vrácen pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem.

- Doporučujeme účastníkům vybavit se čelovkou, pevnou obuví a termofolií.

PŘIHLAŠTE SE JEŠTĚ DNES

Pochod je určen nejen pro vojáky, ale i pro širokou veřejnost !

PŘIHLÁSIT SE